KVALITETSPOLICY

Printfabriken har sedan starten 1999 arbetat med en stadigt ökande kundkrets inom trycksaksproduktion av broschyrer, böcker, foldrar och tidskrifter.

Vision och strategi
Vårt ultimata mål i allt vi gör. Att vara en pålitlig, omtänksam, trovärdig och kompetent samarbetspartner som alltid levererar det du som vår uppdragsgivare förväntar dig, gärna lite till.

Struktur
Vi arbetar i ett kreativt ledningssystem där vi skapar styrdokument utifrån våra egna behov och definierade mål och processer.

Vi definierar våra mål, mäter, följer upp samt iscensätter resultaten utifrån våra egna och våra kunders behov.

Kvalitet och kontroll genomsyrar företagets alla led. Vi värderar våra kvalitetsaspekter och tar hänsyn till våra intressenters behov och kunskaper.

Processer
Vi har en bred årlig agenda som innehåller laguppdateringar, olika värderingar, analyser och en intern revision. Hela företaget har tillgång till alla dokument i vårt kvalitetsarbete. Vi arbetar med en digital avvikelsestruktur som genererar information till vårt processarbete.

Intern kommunikation
Vi arbetar med kommunikation både i vertikala och i horisontella led via en uttalad mötesstruktur med fast agenda och dokumentation. Vår ledningsgrupp har en aktiv roll i vårt processarbete.

Utbildning
Vi utbildar vår personal i våra kvalitetsprocesser samt informerar dem om förändringar och utmaningar.

Extern kommunikation
Vi förmedlar vår kompetens inom kvalitet till våra kunder via vårt marknadsföringsmaterial och via vår hemsida samt hjälper dem att på bästa sätt optimera sin produkt i alla led.